آموزش تعمیرات پکیج مجتمع فنی تهران چگونه است؟ و چه معایبی دارد؟